دانستنی های شیعه منتظر

درمجالس مزهبی که لعن عمرابن خطاب نشودحق علی(ع)وفاطمه(س)ادانشده است

مرداد 90
1 پست